KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES RECRUITMENT- 2020

APPLICATION FOR THE POST OF FIREMAN DRIVER / DRIVER MECHANIC NON- KK & KK-2020

CVß±ÁªÀÄPÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ vÀAvÀædë (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2020

(ISO 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁt PÀÈvÀ)
(Only Men)

Notification No: EST(7)47/RECRUITMENT/2019-20
  ETPST Call letter has been uploaded

Date News & Events
APR
05
2021

ETPST Call letter has been uploaded for POST OF FIREMAN DRIVER / DRIVER MECHANIC NON- KK & KK-2020, Download (from My Application Link) and attend the ETPST on date mentioned in the call letter without fail

SEP
14
2020

CVß±ÁªÀÄPÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ vÀAvÀædë (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹, vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæAiÀiÁV®èzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï JA J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

CORRIGENDUM

CORRIGENDUM


Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
22/06/2020
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
27/07/2020
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
29/07/2020
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
FIREMEN DRIVER & DRIVER MECHANIC GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
20/07/2020
v
SUBMIT

CLEAR
(BORN BETWEEN 20/07/1994 AND 20/07/2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 20/07/1992 AND 20/07/2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
FIREMEN DRIVER & DRIVER MECHANIC
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD,SSLC-KOS ,SSLC- NIOS(National Institute of Open School), SSLC- EQUIVALENT
FIREMEN DRIVER & DRIVER MECHANIC
8.3) ZÁ®PÀ vÀAvÀædÕjUÉ
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹/ 10£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 20.07.2020 PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀoÀå «µÀAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ªÁºÀ£À ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀUÉÆAqÀ ITI £À DmÉÆêÉƨÉʯï (AutoMobile) mÉæÃqï ¸Ànð¦üPÉÃmï (CAzÀgÉ The list of recognized trades under Automobile in the ITI syllabus is, 1) Mechanic (Diesel), 2) Mechanic (Motor Vehicle, 3) Mechanic (Tractor), 4) Mechanic Repair & Maintenance of light vehicles & 5) Driver cum Mechanic) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁj ªÁºÀ£À ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ITI £À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¢£ÁAPÀ:20.07.2020PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. .

Non KK & KK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No POST NAME Male Post Count KK Post Count NON-KK Total Classification of Posts
01 FIREMEN DRIVER Yes 28 199 227 Category
02 DRIVER MECHANIC Yes 20 62 82 Category
Total 48 261 309
  • 1.Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.